Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Żagański Pałac Kultury dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zpk.zagan.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:
Żagański Pałac Kultury, ul. Jana Pawła II Nr 7
Telefon: (068) 477- 64-64
E-mail: sekretariat@zpk.zagan.pl
Adres korespondencyjny: ul. Szprotawska 4, 68 – 100 Żagań

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.01.2021

W Żagańskim Pałac Kultury przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., zastosowana „wtyczka” spełnia wymogi w/w ustawy oraz jest kompatybilna ze standardami WCAG 2.1. Status pod względem zgodności z ustawą. Strona internetowa www.zpk.zagan.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • brak zastosowania tłumacza języka migowego

Żagański Pałac Kultury
ul. Jana Pawła II 7 68-100 Żagań
tel. (68) 477 64 64 e-mail: sekretariat@zpk.zagan.pl
NIP 9240007242 REGON 000282547

 

Wyłączenia: część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Ułatwienia na stronie internetowej:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • – możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych itd.

Data sporządzenia deklaracji 27.01.2021
Deklarację sporządzono dnia 27.01.2021

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Oleszczuk e-mail: p.oleszczuk@zpk.zagan.pl Telefon: +48 530-751-433

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić: Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna
Budynek Żagańskiego Pałac Kultury znajdujący się przy ul. Szprotawska 4 w Żaganiu jest budynkiem zabytkowym, w miarę możliwości, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W 2021 r. Koordynator ds. dostępności dokona  gruntownego przeglądu dostępności architektonicznej obiektów administrowanych przez Żagański Pałac Kultury.

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas