Zaproszenie do złożenia oferty: Technika sceniczna Jarmark św. Michała 2022 roku

ZAPROSZENIE do złożenia oferty

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację dostawy / usługi / roboty budowlanej*,

której przedmiotem jest:

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Wynajem sceny wraz z  zadaszeniem, ścianami bocznymi, 2 kpl. schodów (bok + front), nagłośnienia
  i oświetlenia oraz trzech telebimów oraz realizacja według riderów artystów (ridery dostępne u pracownika ŻPK)
  podczas Jarmarku św. Michała w Żaganiu (Podzamcze Żagańskiego Pałacu Kultury) w dniach 9.09-11.09.2022 r.
  Scena minimalne wymiary: 12m x 10m
  2 x telebim o wymiarach: ekran Led 23,59m2 – 6,14 x 3,84m – instalowany na konstrukcji
  wolnostojącej obok sceny, 1 x telebim w oknie sceny wg rideru artysty:
  rozdzielczość minimum 1280 x 720 pikseli  na wysokości około 2 m nad sceną;
  wymiary ekranu ok. 7 x 4 m , format 16 x 9
  2 kamery wraz z mikserem video + realizacja w trakcie trwania imprezy.
  Transport techniki, noclegi, wyżywienie ekipy technicznej,
 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘP0WANIU:
  – posiadanie wszelkich uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
  prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  – posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie techniki scenicznej
  – dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  – posiadanie ważnych atestów sceny oraz urządzeń
  – posiadanie aktualnego ubezpieczenie oc i polisy majątkowej
  – zdolności do występowanie w obrocie gospodarczym
 1. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 09.09-11.09.2022 roku
 2. KRYTERIUM WYBORU OFERENTA:
  Cena, jakość oferowanych usług oraz doświadczenie wykonawcy
 1. WARUNKI PŁATNOŚCI:
  Wynagrodzenie płatne przelewem w terminie 14 dni po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej osobiście lub pocztą tradycyjną faktury przez
  Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
 2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
 3. Oferty przygotować należy w formie pisemnej w języku polskim, wszystkie jej elementy powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania

Oferty można złożyć osobiście lub drogą pocztową (Żagański Pałac Kultury, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań – liczy się data wpływu do zamawiającego) lub podpisaną i zeskanowaną można przesłać na adres mailowy (format PDF lub JPG):

 

 1. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
 •  Paweł Pietrzyk, tel. 68 477 64 78, email: p.pietrzyk@zpk.zagan.pl
 1. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:  18 kwietnia 2022 roku 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą postępowania dotyczącą dokonywania wydatków publicznych o wartości niższej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pózn. zm.).

PDF:
Wzor_UmowyJM2022

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas