Ogłoszenie pracownik ds. kadr i płac

https://bip.zpk.zagan.pl/wakaty/8/1/Pracownik_ds__kadr_i_plac/?fbclid=IwAR3kXs_fJHVuiO5RRzCmU23X9nAUayI3TlRL9gM-f9dwTqD9C5hTz4pZx3U

 

 

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Żagański Pałac Kultury, ul. Szprotawska 4, 68-100 Żagań

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział finansowo-księgowy

Data udostępnienia: 2021-06-21

Ogłoszono dnia: 2021-06-21

Termin składania dokumentów: 2021-07-06 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2021

Zlecający: Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
– biegła znajomość obsługi komputera i korzystania z internetu, znajomość oprogramowania biurowego typu MS Office.
b. Wymagania dodatkowe:
– bardzo dobra znajomość programów MS Word i MS Excel,
– znajomość programu kadrowo-płacowego linii  Progman będzie dodatkowym atutem,
– znajomość programu PŁATNIK,
– bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność,
– umiejętność pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– prowadzenie akt osobowych, sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień i wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy itp.,
–  prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich itp., udział w naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac,
– sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia),
– stała obsługa programu kadrowo-płacowego,
– prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS, sporządzanie rozliczeń z ZUS,            (praca w programie PŁATNIK),
– prowadzenie ewidencji i rozrachunków dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdawczości GUS, PFRON, PPK sporządzanie innych sprawozdań, zestawień i raportów wymaganych przepisami lub wynikających z potrzeb instytucji,- ykonywanie czynności z zakresu administrowania danymi osobowymi pracowników   oraz dbałość o ochronę danych osobowych (RODO),
– rozliczanie delegacji pracowniczych,
– kontrola terminowości oraz prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz badań medycyny pracy,
– udzielanie wyjaśnień pracownikom w zakresie spraw kadrowo-płacowych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, prowadzenie korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych,
– współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników na brakujące stanowiska, organizowanie naborów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
– prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,

archiwizacja dokumentów wytworzonych w dziale

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 1 etat, umowa o pracę

V. Wymagane dokumenty:

– curriculum vitae oraz list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
– klauzula informacyjna RODO dla kandydata pobrana ze strony bip.zpk.zagan.pl
– osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-07-06 15:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 6 lipca 2021r. do godz. 15:00 (sekretariat ŻPK) osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Żagański Pałac Kultury
ul. Szprotawska 4
68-100 Żagań
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – pracownik ds. kadr i płac”
Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres sekretariat@zpk.zagan.pl
c. Miejsce:
Sekretariat (pokój 269)
Żagański Pałac Kultury
ul. Szprotawska 4
68-100 Żagań

VII. Informacje dodatkowe:

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas