Konkurs Świąteczny ŻPK – wyniki

Konkurs Wielkanocny – Wyniki
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy zdecydowali się wykonać kartkę wielkanocną i zgłosić ją na konkurs. Wszystkie kartki były piękne. Wasza kreatywność i zaangażowanie budzi zachwyt. Dziękujemy także tym, którzy wzięli udział w głosowaniu internetowym.
Wyniki Konkursu Wielkanocnego:
Głosowanie internetowe – stan głosów na 9/10 kwietnia godz. 00:00.
1. Lilianna Olszówka lat 10 – 15
2. Dominik Kwaśniewski lat 6- 177
3. Julia Rutkowska lat 9- 199
4. Hania Sawicka lat 5 – 82
5. Julia Andrzejak lat 4 – 164
6. Maja Suchecka lat 6 – 404
7. Dominika Łagoś lat 14 – 26
8. Maja Hryńczyk lat 8 – 15
9. Kinga Wrońska lat 5 – 282
10. Nikola Wrońska lat 3 – 29
11. Antoni Najdek lat 4- 73
12. Karol Drzazgowski lat 8- 16
13. Alan Mistoń lat 5 – 24
14. Antoni Dzyganowicz lat 3 – 26
15. Lena Kula lat 4 – 37
Gratulujemy zwycięzcom BRAWO!
O sposobie odbioru nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.
Życzymy Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.

 

 

https://zpk.zagan.pl/wp-content/uploads/2020/04/Konkurs-na-kartkę-Wielkanocną.docx

 

Regulamin

 

Głównym celem konkursu jest popularyzowanie wśród najmłodszych wiedzy o tradycjach kulturowych związanych ze świętem Wielkanocy, świątecznym zdobnictwem, pięknym zwyczajem wysyłania życzeń świątecznych.

Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży do lat 14.

TEMAT
Tematem prac jest kartka świąteczna z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

TECHNIKA
Kartka wykonana w dowolnej technice plastycznej – przesłać należy zdjęcie pracy.

Format dowolny.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs skierowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Żagań.

Jedna osoba może zgłosić TYLKO jedną pracę!

 

Ze względu na sytuację, w jakiej się znaleźliśmy ta edycja będzie miała wyjątkowy przebieg. Konkurs przeprowadzimy drogą on-line. Aby wziąć w nim udział należy – wykonać pracę, sfotografować ją i przesłać:

– drogą mailową pisząc na nasz adres: k.jedzierowska@zpk.zagan.pl

 

W wiadomości koniecznie prosimy podać:

– imię i nazwisko autora, wiek

– imię i nazwisko prawnego opiekuna wraz z numerem kontaktowym.

 

 

Zdjęcie może zostać wykonane dowolnym aparatem/telefonem. Najlepiej fotografować gotową pracę na jasnym, jednobarwnym tle w świetle dziennym. Prosimy zwrócić uwagę na to, by widoczna na zdjęciu praca była WYRAŹNA. Zdjęcie może zostać poddane obróbce graficznej, jednak prosimy nie umieszczać na nim żadnych podpisów.

 

 

Na zdjęcia Waszych prac czekamy do poniedziałku , 6 kwietnia 2020 r. (do północy). Fotografie dostarczone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony on-line. Głosować będą internauci.

7 kwietnia na facebook’owym profilu ŻPK opublikowane zostaną zdjęcia prac zgłoszonych na konkurs ). Głosowanie będzie odbywać się poprzez oddanie na wybrane zdjęcie/pracę tzw. „lajka”. Autorzy trzech prac, które zdobędą największą liczbę – zostaną nagrodzeni.

Głosowanie potrwa do 9 kwietnia (do północy) włącznie.

 

Laureatów konkursu podamy najpóźniej do 11 kwietnia. Lista zostanie opublikowana na facebook’owym profilu ŻPK.

NAGRODY
Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

O sposobie odbioru nagród poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

Otrzymany przez nas e-mail traktowany jest jako oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy i zgoda na upublicznienie jej oraz jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu.

 

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagański Pałac Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań

 

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji zadań związanych z organizacją i promocją ww. przedsięwzięcia.

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. b) administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka, lokalna prasa oraz portale społecznościowe.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych

w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

  1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

  1. d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
  2. e) do przenoszenia danych,
  3. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

                                                                    

 

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas