Kalendarz Kulturalny na Ferie Zimowe

Żagański Pałac Kultury zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w atrakcjach przygotowanych podczas zimowych ferii, które odbędą się od 27.01-08.02.2020 w salach Pałacu Książęcego oraz Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 w Żaganiu. Dla dzieci przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji m.in:  warsztaty tańca współczesnego z Rewią Kontrast, teatrzyk, Akademię Tradycji, seanse bajkowe, kino dla młodzieży, gry i zabawy planszowe, bal karnawałowy, wycieczkę do Karpacza.

Zapoznaj się z Kalendarzem Kulturalnym ŻPK na ferie zimowe:

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin:

Regulamin Ferii zimowych organizowanych przez Żagański Pałac Kultury.

1.Zajęcia  podczas ferii zimowych dla dzieci ze  szkoły podstawowej odbywać się będą w terminie

27.01 – 09.02.2020 na salach w Żagańskim Pałacu Kultury  przy ul. Szprotawska 4

oraz w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 .

 1. Administratorem ww. obiektów jest Żagański Pałac Kultury ul. Jana Pawła II, 68-100 Żagań,

tel. 68 477 64 75/ 78

 

 1. Korzystać z sal mogą   osoby zapisane na ferie  pod  opieką  instruktorów   wyznaczonych  prze

Żagański Pałac Kultury.

 

 1. Korzystający z  sal  zobowiązani  są  do zmiany obuwia .   Za   rzeczy   pozostawione   w   szatni

administrator   nie   ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania

napojów alkoholowych.

 

6.Zabrania  się  wchodzenia  na  sale  osobom  znajdującym  się  pod  wpływem  alkoholu, narkotyków

lub innych środków odurzających.

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na salach ww. obiektów zobowiązane są do podporządkowania się

poleceniom  pracowników,  służb  porządkowych  i  osób upoważnionych.

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żagański Pałac Kultury w Żaganiu, ul. Jana Pawła II 7, 68-100 Żagań. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu w mailowego: sekretariat@zpk.zagan.pl.
 2. W Żagańskim Pałacu Kultury jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych, kontaktowych oraz uczestnictwa w Żagańskiej Kuźni Talentów – spotkanie teatralne..
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 6. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami przetwarzają jego dane osobowe,
 7. administrator serwera, na którym znajduje się strona internetowa ośrodka, lokalna prasa oraz portale społecznościowe
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z prawa do cofnięcia zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie,
 9. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 10. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 11. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 12. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie 17 oraz  art. 18 RODO,
 13. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 14. do przenoszenia danych,
 15. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 16. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Żagańskiej Kuźni Talentów.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Zobacz również
Szybki kontakt
Dołącz do nas